Thailand Center of Excellence of Glass

English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home R&D Current Projects โครงการ : การใช้ความร้อนทิ้งจากเตาหลอมแก้วชนิดไม่ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

โครงการ : การใช้ความร้อนทิ้งจากเตาหลอมแก้วชนิดไม่ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

E-mail Print
  1. โครงการ : การใช้ความร้อนทิ้งจากเตาหลอมแก้วชนิดไม่ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

อุตสาหกรรมแก้ว เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น มีต้นทุนด้านพลังงานกว่าร้อยละ 50 พลังงานในการผลิตร้อยละ 80 ถูกใช้ในเตาหลอมและเตาเผา  ซึ่งราคาพลังงานที่ใช้มีความผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) กำลังเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่มุ่งเป้าที่จะสร้าง/ปรับปรุงอุตสาหกรรมที่ใช้คาร์บอนต่ำ และมีประสิทธิภาพในการ ใช้ทรัพยากร  และจากผลการศึกษาของโครงการการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย (Waste heat recovery potential and promotion scheme for Thai building and industry) พบว่าเตาหลอมแก้ว มีความร้อนทิ้งที่มีศักยภาพสูงที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ถึงร้อยละ 44 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ายังมีการนำพลังงานเหล่านี้กลับมาใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น ปัญหาที่พบในเบื้องต้น ได้แก่ ผู้ประกอบการยังขาดความรู้และไม่มั่นใจในเทคโนโลยี การขาดการสนับสนุนด้านการลงทุน รวมทั้งแผนงานส่งเสริมของภาครัฐในเทคโนโลยีด้านนี้ยังไม่ชัดเจนและไม่มีกลไกการบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ใช้เตาหลอมชนิดไม่ต่อเนื่อง (pot furnace) ใช้เชื้อเพลิงหลักจากน้ำมันเตา ทำให้ต้นทุนด้านพลังงานสูง และเนื่องจากข้อจำกัดของเตาหลอมทำให้ปัจจุบันยังไม่มีการนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการประมวลผลข้อมูลการใช้พลังงานในเตาหลอมแก้วชนิดไม่ต่อเนื่อง ร่วมกับการวิเคราะห์เทคโนโลยีการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบัน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าแนวทางการนำความร้อนมาอุ่นวัตถุดิบเป็นวิธีที่มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อหาแนวทางนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลและออกแบบระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตรวมถึงการคำนวณต้นทุน ความคุ้มทุนที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการผลิตแก้ว

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการนำความร้อนทิ้งจากเตาหลอมแก้วชนิดไม่ต่อเนื่องกลับมาใช้ใหม่เพื่ออุ่นวัตถุดิบแก้วที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเตาหลอมในโรงงานอุตสาหกรรมแก้ว

 

Events Calendar

Last month February 2019 Next month
S M T W T F S
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28

Web Link

Banner