Thailand Center of Excellence of Glass

English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home R&D Closed Projects โครงการ : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านแก้วสู่ระดับสากล

โครงการ : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านแก้วสู่ระดับสากล

E-mail Print

ปีงบประมาณดำเนินงาน :

หัวหน้าโครงการ : นางสาวอุสุมา นาคนิคาม
                  โทร : 0 2201 7368

       ขณะนี้ศูนย์เชี่ยวชาญได้พัฒนางานในด้านวิเคราะห์ทดสอบในด้านฟิสิกส์ แต่งานทดสอบทางด้านเคมีกำลังมีการขยายศักยภาพเพื่อให้สามารถครอบคลุมความต้องการได้อย่างทั่วถึง เช่น การทดสอบความทนทานต่อสารเคมี การทดสอบความทนทานต่อ กรด ด่าง น้ำ การทนต่อสารฟอสเฟต การทนต่อรอยเปื้อน (stain resistant) โดยต้องทดสอบให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นการทดสอบทางด้านเคมีเริ่มมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป (EU) เนื่องจากมีการนำเอากฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมี (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต นำเข้า หรือใช้ในการผลิตสินค้า รวมทั้งการใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัย แก้วเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดให้ขึ้นทะเบียน ดังนั้นผู้ที่จะทำการค้ากับ EU ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว นอกจากนี้แล้วประเทศต่างๆ ได้เริ่มมีการปรับปรุงกฎระเบียบโดยมีแนวโน้มที่จะอิงวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับต้นแบบของสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งโครงการ เพื่อให้ศูนย์เชี่ยวชาญมีห้องปฏิบัติการแก้วที่ได้มาตรฐานสากลและ เพื่อเปิดการบริการการทดสอบใหม่ทางเคมีและ COD ของแก้วและวัตถุดิบเป็นที่แรกของประเทศ

Last Updated ( Tuesday, 24 January 2017 14:17 )  

Events Calendar

Last month February 2019 Next month
S M T W T F S
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28

Web Link

Banner